Headlines News :
Home » , » TEMBEKE RUMANGSA DUWE, ARI WIS KELANGAN

TEMBEKE RUMANGSA DUWE, ARI WIS KELANGAN

Written By Kabare Bralink on Sunday, January 10, 2016 | 4:09 PM

TEMBEKE RUMANGSA DUWE, ARI WIS KELANGAN

Purbalingga

Kulanuwuuun...

Wengi kuwe, inyong mangkat ronda bareng kambi mas Henggar, kang Rasmad, pak Taryo banjutan mas Tarwo. Kusus jadwale inyong ronda, jan-jane kabeh ana wong nem. Sing sijine yakuwe lik Karjo, naminge wengi kuwe ora teyeng mangkat merga agi ora kepenak awak. Jalaran awane bar ndhudhuk sumur sedina med, awit esuk butul sore.

Bubar mubeng njimoti jimpitan beras sing cemanthel nang saben umah, inyong sekanca banjutan bali meng angkruk maning. Merga wis pas jam siji esuk, mas Henggar dadi nuthuk kenthongan kanggo aweh ngerti meng warga mbok menawa ana sing tegin melek mayan, dadi ngerti yen menawa wektu kuwe wis jam siji esuk. Nembe nuthuk sepisan, banjutan bae de-susul onine kenthongan sekang wong sing pada ronda nang erte liyane. Sedela bae suwarane kenthongan pada saut-sautan memper kaya jago kluruk. Ari sing siji kluruk, liyane gegen melu bae kluruk.

Kanggo anget-anget, mas Tarwo banjutan gawe geni ngambi suluh pang-pung wit rambutan ngarep angkruk, sing sempal pas ana udan barat telung minggu kepungkur.
Merga sulueh anu wis garing, dadi sedela baen genine wis murub mulad-mulad, kayune trusan bae mbamba...

Kang Rasmad sing nggawa boled se-wit, gegen mblesekna boled budine, de-benem nang awu ngisore bamba, kon sangkane rata matenge ora kosi geseng kulite. Kambi keyip-keyip mripate merga perih kena kukuse geni, kang Rasmad ngomong : “Pak Taryo, inyong agep takon kambi mpean sing guru basa Indonesia…!”. 

Pak Taryo, uga inyong se-kanca dadi kaget krungu pitakonane kang Rasmad mau. Ari perkara takone dewek si kanca batir ora pada kaget, merga kang Rasmad ari nemoni prekara sing mbingungna tumrap deweke, pancen ya sokan takon kambi kanca batir. Naminge nalika gole takon mawi nggawa-nggawa tembung ’guru basa Indonesia’ mbarangan, inyong sekanca dadi kepengin ngerti, jan-jane kang Rasmad agepan takon apa. Mas Henggar sing biasane sokan moyoki kang Rasmad ari agi takon, wektu kuwe be ora ngomong se-kecap-kecapa saking kepengin ngertine, jan-jane apa sing agepan de-takokna nang kang Rasmad. Ngerti agi de-enteni kambi kanca batir apa sing agepan de-takokaken, kang Rasmad banjutan ngomong maning.

”Pak Taryo, apa enggane ana basa sing wagu, utawa ndesani...? Mergane, inyong sokan de-aruh-aruhi kambi wong, jere aja sokan nganggo basa sing wagu, sing wis ketinggalan njaman...!”.

Pak Taryo sing paham pisan kambi kang Rasmad sing pancen basa Banyumasan-e tegin mbleketaket dadi semaur.

”Ari prekara basa kuwe, jan-jane ya ora pas ari ana tembung wagu, keri njaman apamaning ndesani. Jenenge basa, sing baku toli teyeng kanggo mbutulaken apa sing de-mangsud kanti cetha, bisa de-mangerteni neng wong liya, sing agi de-jek ngomong”.

Krungu ketrangan mau, mas Henggar dadi melu bae nyuwara : ”Ari ayakuwe, brarti basa Banyumasan ya klebu-ne maen, merga apa anane, ora kakean sengek dadi gampang de-tampa apa karepe ya Pak..?”.

Kambi gemuyu, pak Taryo dadi ngomong : ”He...he...he... Bener pisan kuwe tembunge mas Henggar miki. Inyong jan seneng pisan krungu tembung ’kakean sengek,’ merga wis lawas ora krungu, siki dadi krungu maning”.

Ngrungokaken gole pada kandhah banene katon gayeng, mas Tarwo ya dadi melu urun omong.

”Pak Taryo, ari pancen ayakuwe, kenangapa deneng siki wis arang wong pada ngomong kambi basa Banyumasan ya...?. Apa merga pada isin apa ya Pak...?. Malah ana crita sing jan merguyokna pisan ari tumrape inyong soten. Lha wong cetha-cetha gole kuliyah kuwe nang Purwakerta, naminge kenangapa deneng bosa bali Purbalingga gole ngomong dadi ’bandek’ ya...?. Jaaan merguyokna pisan, pendeken memper kaya dagelan, mung kaceke ora pupuran...!”.

Krungu tembunge mas Tarwo, inyong se-kanca dadi gemuyu, naminge gemuyu anta, merga gole gemuyu udu thukul sekang ati sing bungah. Kosok baline, katone bae gemuyu, naminge atine jan krasa nggregel...

Kambi nampani beneman boled budin sing wis mateng sekang kang Rasmad, ngerti agi de-enteni omonge, pak Taryo nyedot ambekan dawa, mandeg sedela banjutan ngomong : ”Kosi duwe rasa isin, kuwe tah ya salah gede. Wajiba inyong kuwe guru basa Indonesia, inyong jane ya priatin temenan ari ndeleng kahanan bocah nom siki, sing wis mulaih rumangsa aneh utawa ora kenal kambi basane dewek.

Mbok menawa akeh sing ora ngerti, ari basa-ne dewek yakuwe basa Banyumasan, toli wis de-dadekaken jurusan nang Pakultas Bahasa, nang salah sewijining unipersitas nang Ostrali. Malah sing dadi ibu dosene kuwe, wong sekang mBancar Purbalingga...!. Wong sekang negara manca be ngregani uga pada kepengin ngerti kambi basa Banyumasan, lha koh wonge dewek malah pada ora preduli, paribasane ora segu ora wain..!”.

Krungu ketrangane pak Taryo sing dawa kuwe, inyong sekanca ya dadi kaget pisan. Urung rampung inyong sekanca sekang rasa kaget, pak Taryo tegin ngomong maning.

”Malah agi kae ibu dosen-e sing sekang mBancar nakokaken, apa iloken nang Purbalingga tegin ana dalang jemblung, merga mahasiswane kepengin agepan nganakaken penelitian. Lha kuweh... Ari awake dewek pada ora gemati, ora tlaten nguri-uri, bisa-bisa kesenian mau nang ngkene ilang, banjutan de-akoni nang negara liya, kayadene tari-tarian. Ari wis ayakuwe tembeke pada reyang, rumangsa kelangan. Iya mbokan..?”.

Kambi muncu-muncu merga kepanasen beneman boled sing agi de-pangan, kang Rasmad nylemod.

”Apa enggane anak putune dewek mbesuk ngemben ari kepengin sinau basa Banyumasan utawa kepengin nanggap dalang jemblung ndadak kudu ngundang  wong Ostrali...?. Pancen bener tembunge wong tuwa, terkadangan awake dewek tembeke rumangsa duwe ari wis kelangan”.

Rampung kang Rasmad ngomong, ora let suwe banjutan pada reyang, pada gotak pethekusan. Sing dadi prekara, merga ana tamu teka sing ora nganggo kulanuwun acan. Dadi ora krungu suwarane, ngerti-ngerti wis teka ambune sing theng-thengan, sing uleng-ulengan. Rikalane inyong, pak Taryo, mas Tarwo banjutan mas Henggar agi pada kepeganen merga mithet irung, delepe kang Rasmad malah njagong jegang nang angkruk kambi mangan beneman boled. Deweke malah dengar-dengir, ora rumangsa salah, kaya ora nana apa-apa.
Weruh polaeh sing ayakuwe, kanca batir teyenge ya mung pada maido thok. Naminge,  wajiba katon pada jengkel medegel, ya ora kosi de-lebokna ati.

Ora tahan, pak Taryo dadine ngomong : ”Kiye sing jenenge : tembeke rumangsa lega wetenge, ari wis kelangan...!”.

Inyong wong papat banjutan pada ngguyu latahan, bosa kang Rasmad sing rumangsa de-sindir teyenge ya mung meneng kambi raine abang celilian...

”Tuku rangin kudu meng kota, kepengin bakwan kudu pesen”.
Semene dimin gole crita, ari kedawan mbokan dadi bosen...

“Lawueh welut, segane pera”.
Salah luput, njaluk ngapura...


Klamiiit...

Kabare Bralink / Agus waluyo
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Copyright © 2011. Kabare Braling - All Rights Reserved
Desain by Darmanto Theme by Mas Kolis